AZ NWGK (ÉS GUTTÚRA) ALAPSZABÁLYZATA – szlovák

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Názov a sídlo združenia

1.1. Názov občianskeho združenia je NORDIC WALKING GÚTA-KOLÁROVO               (NWGK)

1.2. Sídlo občianskeho združenia je Štúrova 4115/7, 946 03 Kolárovo

Článok 2
Ciele združenia

2.1 Ciele občianskeho združenia sú:

 • Hlavným cieľom združenia je podpora rozvoja Nordic Walking,
  medzi dospelými a mládežou,
 • Propagácia Nordic Walking v širokom okolí,
 • Usporiadanie turistických zájazdov,
 • Podpora turistiky a športovej činnosti v meste Kolárovo,
 • Usporiadanie športových podujatí a súťaží,
 • Mini a základné kurzy ako aj tréningov Nordic Walking,
 • Práca s detmi v Centru voľného času a v školských zariadeniach,
 • Ochrana prírody a životného prostredia,
 • Vybudovanie a obnova turistických chodníkov a zelenej oázy,
 • Vypracovanie a podávanie projektov v záujme ochrany prírody, zvýšenia
  športovej aktivity a turistiky v meste Kolárovo a v okolitých obciach.

2.2 Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi
predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetých
cieľov združenia.

Článok 3
Členstvo

3.1 Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18.                    rokov veku a aj právnické osoby.

3.2 Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k                účasti na činnosti občianskeho združenia.

3.3 Členstvo v združení vzniká prijatím člena členskou radou na základe                        písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

3.4 Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.

3.5 Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom
združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje,                    alebo že stojí mimo neho.

3.6 Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok
rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou            radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so                stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.

3.7 Členovia občianskeho združenia majú právo najmä:

 • zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady,
 • podielať sa na aktivitách občianskeho združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia,
 • žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov
  občianskeho združenia,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov občianskeho
  združenia,

3.8 Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä:

 • uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške
  určenej rozhodnutím členskej rady,
 • dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými
  boli oboznámení,
 • aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri naplňaní
  jeho cieľov,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať
  orgánom občianskeho združenia,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

3.9 Členstvo zaniká najmä dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení
člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, vyškrtnutím                        z dôvodu nečinnosti člena, alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení                  člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov                                občianskeho združenia. O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje členská rada.

Článok 4

Orgány občianskeho združenia

4.1 Orgánmi združenia sú:

 • členská rada ako najvšší orgán občianskeho združenia,
 • predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať
  v mene združenia,
 • podpredseda občianskeho združenia, ako štatutárny orgán zastupuje
  predsedu občianskeho združenia v jeho neprítomnosti,
 • revizor, ako kontrolný orgán občianskeho združenia. Za svoju činnosť
  zodpovedá členskej rade. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje
  orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje
  dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

4.2 Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda
občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to                              minimálne ročne. Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná                väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe                                  nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. Členská                rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti:

 • volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia,
 • volí a odvoláva revízora občianskeho združenia,
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú
  revízorom občianskeho združenia,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na
  kalendárny rok,
 • rozhoduje o zániku občianskeho združenia,
 • rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom
  združenia.

4.3 Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho                    združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na          4 ročné funkčné obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva                        zasadnutia členskej rady a riadi jej priebeh. Predseda občianskeho                            združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu          a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu.

4.4 Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť podpredsedu
konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie
kontinuity fungovania občianskeho združenia.

4.5 Revízor je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Všetci členovia,              orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť všetky                informácie, dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení          združenia za príslušný kalendárny rok. Revízor je volený a  odvolávaný                    členskou radou. Za svoju činnosť odpovedá členskej rade. Kontroluje                      hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje                    opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných          predpisov.

4.6 Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou radou musia byť                          uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej rady menom, priezviskom                        a dátumom narodenia.

4.7 Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene
občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia                         Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 5
Zásady hospodárenia

5.1 Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
získaných z darov od fyzických osôb, dotácií a grantov od právnických                    osôb, členských príspevkov, alebo z podielu dane.

5.2 Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho                          združenia revízor spoločne s predsedom občianskeho združenia. Tento                  rozpočet a plán predložia na schválenie členskej rade.

5.3 Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší
rozvoj.

5.4 Výnosy z majetku z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľu
združenia.

5.5 V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať
v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú                      činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia                            v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

5.6 Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len                        v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 6
Zánik združenia

6. 1 O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo                              dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská rada, ktorá menuje                              likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a  pohľadávky                      a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej rady. Zánik                združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu                    vnútra SR.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

7.1 Práva a  povinnosti členov, a  činnosť občianskeho združenia neupravené
stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej                   republiky.

7. 2 Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 23.7.2018